Các sách đã xuất bản

Lời tựa


     C«ng luËn vµ hiÖu qu¶ lµ ch¾t läc, tËp hîp mét phÇn nhá cña nhiÒu bµi viÕt ®· ®­îc ®¨ng t¶i chñ yÕu ë b¸o Cùu ChiÕn Binh ViÖt Nam vµ mét sè b¸o Qu©n §éi nh©n d©n, Tuæi trÎ Thñ ®«, Ph¸p luËt vµ §êi sèng, trong lÜnh vùc ®Êu tranh phßng, chèng tham nhòng vµ nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc kh¸c ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cho tËp thÓ, nh÷ng gia ®×nh liÖt sü, th­¬ng binh, cùu chiÕn binh vµ nh÷ng ng­êi d©n hiÒn lµnh v« téi bÞ x©m ph¹m. Cã ng­êi gÆp ph¶i chuyÖn kh«ng may, nhiÒu n¨m «m hµng tr¨m l¸ ®¬n ®i tõ Nam ra B¾c, tõ miÒn nói vÒ Thñ ®« Hµ Néi t×m tíi c¸c c¬ quan ë Trung ­¬ng ®Ó kªu cøu khÈn cÊp, nh»m minh oan hoÆc ®ßi l¹i quyÒn lîi cña hä bÞ nh÷ng kÎ kh¸c chiÕm gi÷. Song cã ng­êi cöa nhµ kh¸nh kiÖt chØ v× ®i kiÖn, hä gÇn nh­ tuyÖt väng.
      Nh­ng may thay tiÕng nãi cña c«ng luËn còng kÞp thêi lªn tiÕng bªnh vùc cho hä. ThËt diÖu kú, sau nh÷ng bµi b¸o ®¨ng trong tËp s¸nh nµy, Thñ t­íng ChÝnh phñ chØ d¹o c¸c cÊp ChÝnh quyÒn, c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan vµo cuéc vµ hä ®­îc gi¶i oan, c«ng b»ng ®­îc tr¶ l¹i. T«i xin chia sÎ niÒm vui chung cña nh÷ng ng­êi trong cuéc.
            Tr©n träng c¶m ¬n!
 
 Hµ Néi th¸ng 7 n¨m 2009
                                                                                                                Tác giả
--------------------------------------------------------------