Bảng giá dịch vụ

     Căn cứ Luật Luật sư năm 2007 và Nghị định số 28/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư. Văn phòng Luật sư Nguyễn Thắng Cảnh công bố các mức giá dịch vụ như sau: 

      1. Tư vấn miệng hoặc trợ giúp tra cứu văn bản pháp luật. Tính theo giờ: 120.000Đ/Giờ

      2. Dịch vụ soạn thảo đơn từ, hợp đồng bình thường: Tính theo trang: 150.000Đ/Trang

      3. Dịch vụ tham gia tố tụng các vụ án hoặc soạn thảo đơn từ hợp đồng có tính chất phức tạp: Áp dụng giá thỏa thuận đối với từng trường hợp cụ thể.

      4. Các trường hợp dịch vụ trợ giúp do các sở tư pháp và cục trợ giúp pháp lý Bộ tư pháp gửi đến: Người được trợ giúp pháp lý không phải trả tiền.

      5. Phương thức thanh toán:
      - Các dịch vụ nói tại điểm 1 và 2: Thanh toán ngay
      - Các dịch vụ nói tại điểm 3: Khách hàng phải thanh toán trước ít nhất ½ số tiền đã thỏa thuận Việc thanh toán được thực hiện bằng phiếu thu của Văn phòng Luật sư Nguyễn Thắng Cảnh.