Hiến Pháp nước CHXHCNVN

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
68/LCT/HĐNN8 18/04/1992 Hiến pháp năm 1992 - File kèm theo
248/LCT 19/12/1980 Hiến pháp năm 1980 - File kèm theo
1/SL 01/01/1960 Hiến pháp năm 1960 - File kèm theo
1/. 09/11/1946 Hiến pháp năm 1946 - File kèm theo

(Nguồn Cổng thông tin điện tử Chính phủ)