Luật - Pháp lệnh

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
19/2008/QH12 12/06/2008 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam - File đính kèm
15/2008/QH12 19/06/2008 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản - File đính kèm
13/2008/QH12 12/06/2008 Luật Thuế giá trị gia tăng - File đính kèm
20/2008/QH12 13/11/2008 LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC - File đính kèm
21/2008/QH12 13/11/2008 LUẬT CÔNG NGHỆ CAO - File đính kèm
22/2008/QH12 13/11/2008 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC - File đính kèm
23/2008/QH12 13/11/2008 GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - File đính kèm
24/2008/QH12 13/11/2008 LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM - File đính kèm
25/2008/QH12 14/11/2008 LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ - File đính kèm
26/2008/QH12 14/11/2008 LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ - File đính kèm
27/2008/QH12 14/11/2008 LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT - File đính kèm
74/2006/QH11 29/11/2006 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động - File đính kèm
72/2006/QH11 12/12/2006 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài - File đính kèm
71/2006/QH11 12/07/2006 Luật Bảo hiểm Xã hội - File đính kèm
63/2006/QH11 12/07/2006 Luật Kinh doanh bất động sản - File đính kèm
78/2006/QH11 12/12/2006 Luật Quản lý thuế - File đính kèm
57/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - File đính kèm
55/2005/QH11 09/12/2005 Luật Phòng, chống tham nhũng - File đính kèm
56/2005/QH11 09/12/2005 Luật Nhà ở - File đính kèm
28/2005/PL-UBTVQH11 13/12/2005 PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI - File đính kèm
13/2003/QH11 10/12/2003 Luật đất đai - File đính kèm
35/2001/PL-UBTVQH10 19/05/2001 Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao - File đính kèm
7/1997/QHX 31/12/1997 Luật các tổ chức tín dụng - File đính kèm
/ 09/09/1996 Pháp lệnh sử đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất - File đính kèm
37/L/CTN 25/10/1994 Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam - File đính kèm
37/L/CTN 25/10/1994 Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất - File đính kèm
05/2008/NQ-UBTVQH12

27/8/2008

PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 05/2008/NQ-UBTVQH12 NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2008 - File đính kèm